Lịch sử Trái Đất theo lối văn Tiên Hiệp

Đăng bởi: ☾ Ŧʉʐκγ ȏɳıσŇ ☽

Ngày đăng  10:26 24/12/2022


Earth's history in Xianxia style

Hadean: Hades

Archean: Frozen Sun
 • Eoarchaean: Dawn of Earth
 • Palaeoarchaean: First breath
 • Mesoarchaean: Pongola
 • Neoarchaean: Oxygen catastrophe
Proterozoic: Breaking Dawn
 • Paleoproterozoic: Continental Stabilization
+ Siderian: Ironic
+ Rhyacian: Layered intrusion interference
+ Orosirian: Tectonics orogeny
+ Statherian: Columbia assembled
 • Mesoproterozoic: Reproduction Subdivisions
+ Calymmian: Columbia crumbles
+ Ectasian: Eukaryotes sexual reproduction
+ Stenian: Narrow metamorphic
 • Neoproterozoic: Cryptozoic
+ Tonian: Acritarch stretching
+ Cryogenian: Snowball Earth
+ Ediacaran: Burning sunlight everlasting

Phanerozoic: Life and Death
 • Palaeozoic: Age of Unrest
+ The Cambrian Explosion
+ Cambrian II: Eternal Recurrence
+ Ordovician: The Glaciation of Gondwana
+ Silurian: Age of Sea Scorpions
+ Devonian: Nascent
+ The Carboniferous Rainforest Collapse
+ Permian: The Great Dying
 • Mesozoic: Age of Resurgence
+ Triassic: Pangaea
+ Jurassic: Dinosauria
+ Cretaceous: Chicxulub impact
 • Cenozoic: Age of Hype
+ Palaeogene: Post-apocalyptic
.Palaeocene: Global warming
.Eocene: Grande Coupure
.Oligocene: Biosphere coolant
+ Neogene: Mesozoic elimination
.Miocene: Grazers domination
.Pliocene: Homo hominin
+ Quaternary: Incursion
.Pleistocene: Last ice age
.Holocene: Homo sapiens


Địa Cầu Tiên Hiệp nhất quyển: Cổ Kim Sinh

Minh Cổ: A Tỳ

Thái Cổ: Hàn Băng Thiêu Tuyết
 • Thái Cổ hồi 1 – Tiền Thái Cổ: Tinh cầu huệ nhãn
 • Thái Cổ hồi 2 – Cổ Thái Cổ: Nhất tức thượng tồn
 • Thái Cổ hồi 3 – Trung Thái Cổ: Đông chí băng hà
 • Thái Cổ hồi 4 – Tân Thái Cổ: Đại thảm dưỡng khí
Nguyên Sinh: Chạng Vạng Vân Mù
 • Nguyên Sinh hồi 1 – Cổ Nguyên Sinh: Đại lục hợp nhất
+ Chương 1 – Thành Thiết: Thiết dải thành hình
+ Chương 2 – Tằng Xâm: Dung nham thâm nhập
+ Chương 3 – Tạo Sơn: Kiến tạo vĩ sơn
+ Chương 4 – Cố Kết: Siêu lục địa
 • Nguyên Sinh hồi 2 – Trung Nguyên Sinh: Ranh giới hữu hình
+ Chương 1 – Cái Tằng: Đại lục bội mưng
+ Chương 2 – Duyên Triển: Nhân thực hữu sinh
+ Chương 3 – Hiệp Đái: Dải phong hẹp kết
 • Nguyên Sinh hồi 3 – Tân Nguyên Sinh: Hàn băng nhiệt chước
+ Chương 1 – Lạp Thân: Vi sinh tha duệ
+ Chương 2 – Thành Băng: Tinh cầu tuyết thiên
+ Chương 3 – Ediacara: Bình minh diễm sáng

Hiển Sinh: Thời Sinh Tử
 • Cổ Sinh: Thời Loạn
+ Cổ Sinh hồi 1 – Cambri
.Cambri chương 1: Hiện sinh bùng nổ
.Cambri chương 2: Sự trỗi dậy vĩnh hằng
+ Cổ Sinh hồi 2 – Ocđô: Trưa hạ giá băng
+ Cổ Sinh hồi 3 – Xi-lua: Hoàng kim Hải Hiết Tử
+ Cổ Sinh hồi 4 – Đề-vôn: Vào đời
+ Cổ Sinh hồi 5 – Thạch Thán: Cổ lâm sụp đổ
+ Cổ Sinh hồi 6 – Nhị Điệp: Đại Tử
 • Trung Sinh: Đại Hữu Cồn Danh
+ Trung Sinh hồi 1 – Tam Điệp: Đại Lục
+ Trung Sinh hồi 2 – Ju-ra: Đại Long thống lĩnh
+ Trung Sinh hồi 4 – Phấn Trắng: Cổ Trung sinh tận tuyệt


Địa Cầu Tiên Hiệp nhị quyển: Tân Sinh

 • Tân Sinh: Tân Thế Giới
+ Tân Sinh hồi 1 – Cổ Cận: Hậu tận thế
.Chương 1 – Cổ Tân: Nhiệt lam cầu
.Chương 2 – Thuỷ Tân: Đại toàn nhiệt
.Chương 3 – Tiệm Tân: Băng hoá sơn nguyên
+ Tân Sinh hồi 2 – Tân Cận: Trung sinh toàn tử
.Chương 1 – Trung Tân: Nghiệt sinh vi dưỡng
.Chương 2 – Thượng Tân: Nhân chủng tượng hình
+ Tân Sinh hồi 3 – Đệ Tứ: Nhập xâm phàm thế
.Chương 1 – Cánh Tân: Thiên giá hoàng hôn
.Chương 2 – Toàn Tân: Phùng nghênh nhân loại
 

Merry Christmas Happy Reading 

  Update vào lúc 08:38 25/12/2022

689 lượt xem

6 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group